In het kader van de huidige regelgeving moeten alle processtukken bij ter post aangetekende brief worden toegezonden, op het volgend adres:

Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten of -adviezen, Leuvenseweg 48 bus 5, 1000 Brussel.

Bij uw brief moet u een ‘beroepsakte’ voegen, samen met twee door de eiser of zijn advocaat voor eensluidend verklaarde afschriften ervan. De beroepsakte moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, woon- of verblijfplaats van de eiser of, als het om een rechtspersoon gaat (bv. een nv) de benaming en de maatschappelijke zetel, de identiteit van de bestuurders, zaakvoerders, commissarissen of personen aangesteld voor het bestuur of het beheer en een kopie van de statuten;
  • de beslissing of het advies waartegen het beroep wordt ingesteld (tenzij het beroep gaat over het uitblijven van een beslissing);
  • een uiteenzetting van de omstandigheden van de zaak en de ingeroepen redenen;
  • desgevallend het document waaruit blijkt dat de betreffende persoon in kennis werd gesteld van de te verrichten veiligheidsverificatie;
  • elk document dat de eiser nuttig acht;
  • een inventaris van de ter staving ingeroepen stukken.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap